Pernik
 
Metropole Bulgariens als Standort für deutsche Industrie

 

 
ОБЩИНА ПЕРНИК
ПОТЕНЦИАЛ ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ
  2005

 

The Municipality of Pernik
Potential for New Investment - 2005

 

Здравейте,

На картата на света има един град, наречен на славянския бог Перун - Перник. Един град, богат с културно-историческото си наследство, с природните и климатичните си дадености, с отличните си комуникации. А капиталът на Перник са хората: адаптивни, можещи, знаещи и най-важното - не спиращи да се учат, да придобиват нови умения и навици, които са полезни за голямото ни Европейско семейство.

Ако изберете нашия град за Вашите инвестиции, ако ни се доверите. Вие ще срещнете нашето честно партньорство и воля за доброто на Вашия бизнес.

Добре дошли в нашата община!

Инж. Антоанета Георгиева, кмет на община Перник

präsentiert
von

Dipl. Ing. Ök. Victor Poljakov (FH)
Geschäftsführung, NEST-Agentur GmbH

(Assoziation für ökonomische Entwicklung  der Handels-,
 Geschäfts- und Industrieunternehmen in Bulgarien)

 in Kooperation mit

subventionsberater.de
 

Hello,

On the world map there is a city, named an the Slavonic God Perun Pernik. A city rich with its cultural and historical inheritance, with its natural and climatic datum, with its excellent communications. And the capital of Pernik are the people: adapt, bright, clever and the most important, not breaking off Iearning, achieving new skill and habits, which are useful for our big European family.
lf you choose our City for Your investments, if you trust to us, You will meet with our honest partnership and good will for the best of Your business.

Welcome in our municipality!

 

 

The City of Pernik is situated in the middle part of western Bulgaria, 30km away from the country capital. It is situated at the upper river valley of Strouma and is surrounded to the south of Golo Bardo mountain, to the east of Vitosha, and to the north-east of Lulin mountain.

The earliest settlement has come into being near the springs of Strouma river. For the ancient inhabitants of the Balkans there was passing one of the oldest roads on the Balkan peninsula, which has been connecting the river of Strouma with the Aegean, called Via Strimon. The history of the city is tightly connected with this road

Град Перник е разположен в средна западна България на 30 км от столицата на страната. Разположен е по горното поречие на река Струма и е заобиколен на юг от Голо Бърдо, на изток от Витоша и на североизток от Люлин планина. Най-ранното селище е възникнало до изворите на река Струма. За древните обитатели на Балканите там е минавал един от най-старите пътища на Балканския полуостров, свързвал река Струма с Беломорието, наречен Виа Стримон. Историята на града е тясно свързана с този път.

 

INFRASTRUCTURE

Transport - The city is at 30 km from, the international airport Sofia and at 450km from river and sea ports; Well developed net from first-, second- and third class roads; One utllire oldest roads on the Balkans: Sofia -Thessalonica -Skopje; Autobahn E-79 crosses the city; Strategic position for the development of' trans European corridor No54;Important meaning of the railways: Sofia- Pernik- Blagoevgrad- Petrich and Sofia- Pernik- Gueshevo;

Telecommuninations - Well developed; connection to the both GSM operators Mtel and GloBul, and to the Internet; Digital and analogue stations interconnected;

Water supply - Main source of drinking water is dam Studena, and of industrial dam Lobosh. All the settlements dispose with net for water supply. The price of water for industrial needs is 0.75 BGN/cubicmeter; Drinkung water 0,65 BGN/cubicmeter

Electrification -AII the settlements in the municipal city are electrified. Gasifcation- The passing through the city gas-main is a premise for gasification.

 

NATURALRESOURCES

With highly decreased reserves are the brown coals, and the sizable amounts of limestone are suited for production of cement and lime. There are ledges of dolomites, which are suited for the metallurgy. There exist also appropriate ledges for extracting of montsonit and sienit as revetment stones.

In the region there are rich ledges of unique clays, which could be used in the ceramic production and in the cnstrucion industry. The region is remarkable also with the presence of warm mineral springs, which are suited for the developement of balneological tourism.

 

CLIMATE

The region is characteristic with various relief and moderately-continental climate. The precipitates are with continental character Their amount. together with the relative low summer temperatures is the reason for slighter droughts. The yearly average sum of the precipitates ist 550 - 606 mm. The wettest month is May and the munch with less precipitates is March.

From the soils prevail the cinnamon and the alluvia. The thickness of the humus horizon varies from 10 to 40 sm. The soils are with favorable physical attributes loose structure, high porosity and good aeration.

ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт - Отстои на 30 км от международната аерогара -София и на 450 км от речни и морски пристанища; добре развита мрежа от първокласни, второкласни и третокласни пътища. Един от старите търговски пътища на Балканите: София- Солун -Скопие; Автомагистрала Е-79 пресича града; стратегическа позиция за развитието на транс европейски коридор № 4; важно значение на жп-линиите: София-Перник-Благоевград-Петрич и София-Перник-Гюешево.

Телекомуникации - Добре развити; покритие на GSM операторите МТеl и Globul; връзка с Интернет; цифрова и аналогова централи - свързани помежду си.

Водоснабдяване - Основен източник на питейна вода е яз. Студена, а на промишлена - яз. Лобош. Всички селища разполагат с водоснабдителна мрежа. Цена на водата за питейни и промишлени нужди - 0,75лв./куб.м 0,65лв./куб.м

Електрификация - Всички селища са електрифицирани.

Газификация - Минаващият през гр. Перник газопровод е предпоставка за газификация.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Със силно намалени запаси са кафявите въглища, а големите количества на варовик са годни за добив на цимент и вар. Има залежи на доломити, които са подходящи за металургията. Съществуват и подходящи находища за добив на монционит сиенит като облицовъчни камъни. В региона има богати залежи и на уникални глини, които могат да се използват в керамичната промишленост и строителството. Регионът е забележителен с наличието на топли минерални извори, които са подходящи за развитие на балнеоложки.

КЛИМАТ

Регионът се характеризира с разнообразен релеф и умерено континентален климат. Валежите имат подчертано континентален характер. Тяхното количество заедно с относително ниските летни температури са причина за по-слабите засушавания.

Средногодишната сума на валежите е 550-606 мм. Най-влажен е месец май, а най-малко валежи падат през март.

От почвите преобладават канелените и алувиалните, както и  излужените смолници.

Мощността на хумусния хоризонт варира от 10 до 40 см. С изключение на смолниците, останали почви притежават благоприятни физически свойства - рохкав строеж, висока порьозност и добра аерация.

 

INDUSTRIAL STUKTUR

During thelast 15 years in the regional economic passes a process of restructuring from heavy to light industry. Raises the part of the trade and services. At the beginning of 2005 the bigger enterprises which are function in the region are:

 • Stomana Industry
 • Toplofikacija - Pernik
 • Electrorazpredelenie
 • Pernik Mines

More significant foreign investments are made by:

 • Stomana Industry
 • Demo Bulgaria SA.
 • Blue Point

СТРУКТУРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

През последните 15 години в икономиката протича процес на преструктуриране от тежка към лека промишленост. Нараства делът на търговията и услугите Към началото на 2005 г. големите действащи предприятия са:

 • "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД

 • "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД

 • "ЕЛЕКТРО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД

 • "МИНИ ПЕРНИК" ЕАД

По-значителни външни инвестиции са направени в:

 • "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД

 • “ДЕМО БЪЛГАРИЯ" АД

 • "БЛУПОЙНТ" АД

Гр. Перник е областен център и се намира в югозападния регион за планиране. На неговата територия има седем общини - Перник, Радомир, Брезник, Трън. Земен и Ковачевци. Община Перник включва 2 града и 22 села. В преки избори с партийни листи се избират общинският съвет и кметовете на общините. Кметските наместници на районите, включени в общините, се назначават от кметовете на съответните общини. Функционалната система на Община Перник се състои от кмет и негови ресорни заместници (в случая четирима заместник-кмета с мандат на управление от четири години), главен архитект, общинска администрация, разделена в дирекции, и секретар на Общината. Заместник-кметовете се назначават от кмета и ръководят ресорните им отдели.

The city of Pemik is district centre and is situated in South-West planning region. On its territory there are seven municipalities Pernik, Radomir, Breznik, Trun, Zemen and Kovachevci. The Municipality of Pernik includes 2 cities and 22 villages. In direct elections by the help of party tickets the mayors of the municipalities and the municipal council are elected. The deputy mayors of the regions, included in the municipalities are appointed by the mayors of the respective municipalities. The functional system of Pernik municipaliy is composed by mayor and vice-mayors /in this case four vice-mayors/. They are wich four years long mandate of govemment. In the municipal administration, there are also general architect, municipal administration. divided into directorates and secretary of the municipality. The vice-mayors are appointed by the mayor and manage their sections.

Municipality of Pernik

2300 Pernik
1 "St. Ivan Rilski" Sq.
 
Tel.:    +359 76 - 602 933
Fax:    +359 76 - 603 890
Email: georgieva@dimont.com

http://www.bulgaria.domino.bg/pernik

neustart | index | home |

Layout und Management: Peter Bechen

Die Wiedergabe aller Informationen dieser Seite erfolgt
ohne Garantie auf Vollständig- und/oder Richtigkeit und
sonstige Gewährleistung, Qualitätszusicherung und/oder
Haftung von seitens
www.subventionsberater.de